Hakkımızda

Adil GayrimenkulTaşımazOtel ve Turistik TesisMakine Parkı ve EkipmanAkaryakıt İstasyonuAlışveriş Merkezi - PlazaKiraTarımsal (Arsa,Tarla)Sağlık MerkezleriEğitim Alanı Değerleme

Çalışmaya konu olacak gayrimenkulün değeribi; bilimsel metodolojileri kullanarak, gerçeklik, var olma, belgeye dayanma ilkelerine bağlı kalarak dürüst, şeffaf ve uluslararası normlarda kabul görecek şekilde belirlemektir.

Değerleme uzmanlığının gerektirdiği sorumluluk ve ilkelere bağlı kalarak ülkemizin her bölgesinde kaliteli, hızlı ve zamanında hizmet sunmaktır.

Uluslararası Kabul Görmüş Değerleme Standartlarını kullanarak gayrimenkullerinizi bağımsız ve tarafsız bir şekilde incelemek ve değerleme raporu hazırlamak asli görevimizdir. Değerleme standartlarının ve mesleğinin ülke çapında çıtasının yükseltilmesi ise en önemli hedeflerimizdendir.

Bilimsellik, Gerçeklik, Varolma, Belgeye Dayanma, Tarafsızlık, Güvenilirlik, Detaylı Araştırma, Kaliteli, Hızlı ve Zamanında İş Disiplini, Şeffaflık, Mesleki Özen, Ekip Çalışması, Dürüstlük, Etik Kurallara Bağlılıktır.

Gayrimenkul Değerleme, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Etkin Ve Verimli Kullanım Analizi, Pazar Araştırması, Gayrimenkule İlişkin Hukuki Ve Mali Danışmanlık, Yatırım Projelerinin Analizi, Proje Danışmanlığı, Şehircilik Ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Danışmanlığı, Kira Bedeli Tespitidir.

Neler Yaparız?

Gayrimenkul Değerleme, Sermaye Piyasası Kurulunun 31.08.2019 tarih ve 30874 sayılı resmi gazetede yayınlanan Seri : III – 62.3 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’in 1. maddesinin ikinci fıkrasında “Sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyeti; sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıklar, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki işlemlerine konu olan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin Kurul düzenlemeleri ve Kurulca kabul edilen değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesini ifade eder.” olarak tanımlanmıştır.

Bu tanım dikkate alınarak gayrimenkul değerleme, gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak tespiti çalışması olarak tanımlamak mümkündür.

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler Listesine 25.03.2010 tarihinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 08.12.2011 tarihinde, Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar Listesine alınmıştır.

Şirketimiz gayrimenkule dayalı haklar ile bunlara ilişkin her türlü proje konusunda teknik, hukuki, malî ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektedir. SPK Mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak sizlere raporlar.

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ; Kurumsal ve Bireysel Müşterilerinden gelen talepler Doğrultusunda Standartlara Uygun, Bilimsel, Gizli, Tarafsız Ve Güvenilir Gayrimenkul Değerleme Raporları Hazırlayan bir şirkettir.

Hizmetlerimizden Faydalanabilecek Kuruluşlar